Sarvar to Auschwitz
Detail: Yad-Vasem, Jerusalem, Israel
© Alice Lok Cahana